A 20. század elején megalakuló vallásos társulatok, egyesületek a marosvásárhelyi római katolikus hitélet felvirágoztatásán munkálkodtak. Legényegyesület 1903-ban alakult az egyházközségben. Az egyesület zászlaját 1905. augusztus 10-én szentelték fel. Az eseményt megörökítő fényképen látható, hogy az egylet célkitűzését a zászlószalag „Istenünkért” felirata is hirdette.

Az egyesület zászlójának csak a rúdja maradt meg, melyhez jelenleg 354 zászlószeg, valamint egy makk- és babérkoszorúból álló csúcsdísz tartozik. Nem tudjuk, hogy a zászlószegek megváltása milyen célt szolgált, de a korabeli szokásoknak megfelelően a zászló ünnepélyes felszentelésekor a rúdba bekalapált szegek a támogatók, jóakarók adományait pecsételték meg. A szegek feje egy-egy pajzs alakú fémlapocska, melybe a neveket belevésték. A helyi legényegyleti tagok mellett számos jelentős egyházi és világi személyiség (például Városy Gyula kalocsai érsek, gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök, gróf Zichy Gyula pécsi püspök, Kóródy Péter pápai kamarás, Hirschler József kanonok, Bilinszky Lajos pápai kamarás, gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter, Polónyi Géza igazságügyi miniszter) neve szerepel. Papok, szerzetesek, tanárok, értelmiségiek, tisztviselők, politikusok, társulatok, egyletek sorában a város egyszerű polgárai is váltottak szeget.

Irodalom:

Barabás Kisanna: Marosvásárhelyi Egyházművészeti Múzeum. Millenniumi kiállítás. Tárlatvezető. Marosvásárhely, 2009.

Barabás Kisanna: A marosvásárhelyi római katolikus egyházközség története 1900–1944 között. In: Barabás Kisanna–Tamási Zsolt (szerk.): A maros-küküllői főesperesi kerület plébániáinak története 1900-tól 1989-ig. Kolozsvár, 2009. 107–162.