Az egykori jezsuita templom északi karzatán működő gyűjteményt 2002-ben a kallódó egyházi értékek begyűjtésének és megőrzésének gondolata hívta életre.A többségükben a marosi és a küküllői főesperesi kerületekből származó tárgyak a karzat öt szakaszának megfelelően öt témakörbe vannak elrendezve.

A kiállítótér első szakaszában Marosvásárhely római katolikus egyházközségéhez, szerzetesrendjeihez, templomaihoz és iskoláihoz, valamint vallásos egyesületeihez kapcsolódó emlékek láthatóak.

A gyűjtemény legfontosabb feladata a kallódó műtárgyak megőrzése és állagmegóvása. A kiállítótér második szakaszában az állagmegóvás különböző beavatkozási szintjeit mutató tárgyakat állítottunk ki, közülük szerencsés módon néhány tárgyat restaurálva is megcsodálhatunk.

A II. Vatikáni Egyetemes Zsinatot követő liturgikus megújulás bizonyos felszerelések, kellékek megváltoztatását vagy megszüntetését eredményezte. A régi, művészi értékű tárgyak megőrzése az egyházközségek és az egyházi gyűjtemények kötelességévé vált. Kiállításunk harmadik téregységében olyan tárgyakat mutatunk be, amelyek elvesztették korábbi funkciójukat, és amelyeknek tárolása gyakran megterhelő az egyházközségek számára.

A negyedik szakaszban a gyűjtemény néhány olyan műtárgya látható, amely az adományozók nagylelkűségét dicséri. Az erdélyi templomok díszítésének, berendezésének, liturgikus eszközökkel, ruhákkal való felszerelésének történetében jelentős helyet foglalnak el a patrónusok és a hívek adományai. Tehetős főúri személyek, hivatalnokok, egyszerű polgárok egyaránt ajándékoztak „Isten nagyobb dicsőségére”, mélyen vallásos lelkületből, hálából, reprezentációs igényből vagy csupán a kordivatot követve.

A kiállítótér utolsó szakaszában a Ferenc-rend megalapításának 800. évfordulójáról emlékezünk meg a marosvásárhelyi minorita kolostortemplomból származó festményekkel, különböző ferences vonatkozású tárgyakkal.

Kiállításunk célja nem az, hogy teljes képet nyújtson az egyházmegye marosi és küküllői főesperesi kerületeinek szellemi–tárgyi örökségéről, hanem az, hogy elképzelhetővé tegye a töredékek által az egykori gazdag múltat. Tárgyaink eltérő művészettörténeti értéket hordoznak, de egyház-, vallás-, művelődéstörténeti jelentőségükkel a megőrzés és a megismerés fontosságára és kötelességére szólítanak fel bennünket!